Hiệu Quả Của Áp Lực - Andy Stanley

Hội nghị lãnh đạo toàn cầu (GLS) đã mang lại nhiều thay đổi, sự khích lệ và trang bị cho các bậc lãnh đạo trên khắp thế giới những "vũ khí" cần thiết để thay đổi Hội thánh địa phương, nhân rộng tầm ảnh hưởng và phát triển mạnh mẽ

Bình luận